Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tento dokument slouží jako zásady ochrany osobních údajů pro webovou stránku www.teleka.cz, provozovanou MUDr. Stanislavem Kašíkem (dále jen „provozovatel“). Tyto zásady vysvětlují, jak zacházíme s osobními údaji, které shromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky.

2. Shromažďované osobní údaje

Na naší webové stránce shromažďujeme následující osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře: jméno, datum, čas, email a zprávu. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem komunikace s uživateli a reagování na jejich dotazy nebo požadavky.

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na naší webové stránce jsou používány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a nejsou sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

4. Cookies a sledovací technologie

Webová stránka používá základní cookies pro zlepšení uživatelského prostředí. Používání cookies je řešeno pomocí pluginu pro dodržování předpisů (compliance plugin), který uživatelům umožňuje dát souhlas s používáním cookies. Na webové stránce nejsou používány žádné analytické nástroje.

5. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení.

6. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud máte otázky nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

7. Kontaktní informace

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese uvedené na webové stránce.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány nebo změněny. V případě jakýchkoli změn bude na naší webové stránce zveřejněna aktualizovaná verze těchto zásad.

9. Platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 4. 2024, do doby jejich aktualizace nebo změny.